Description

YOUR TEA Chinese Herbal Blend - Tea Bags 1 Week Program - Antioxidant - 14

Product Ingredients

Gynostemma Pentaphyllum (Jiao Gu Lan), Fructus Schisandrae Chinesis (Wu Wei Zi), Green Tea (Lu Cha), Cinnamon (Gui Zhi), Herba Taraxaci (Pu Gong Ying), Fructus Lycii (Gou Qi).

Chinese Herbal Blend - Tea Bags 1 Week Program - Antioxidant

$10.95Price