Description

YOUR TEA Chinese Herbal Blend - Tea Bags 1 Week Program - Sleep - 14

Product Ingredients

Bublbux Lilii (Bai He Hua), Chinese Date (Hon Zao), Schisandra Berry (Wu Wei Zi), Radix Glycyrrhizae (Gan Cao), Black Tea (Hong Cha), Gynostemma Pentaphyllum (Jiao Gu Lan), Flos Rosae Rugosae (Mei Gui Hua).

Chinese Herbal Blend - Tea Bags 1 Week Program - Sleep

$10.95Price